Privacyverklaring

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Voor B. Braun is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. B. Braun streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop B. Braun uw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe B. Braun uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te nemen. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van de B. Braun-websites.

De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
DE-34212 Melsungen
Duitsland

E-mailadres: info@bbraun.com

 

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt B. Braun u aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die B. Braun over u zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om u te identificeren.

B. Braun verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. B. Braun geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten B. Braun Group voor reclame- of marketingdoeleinden.

Als internationaal bedrijf maakt B. Braun gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Binnen B. Braun voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt B. Braun enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer u uw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mail, naam, adres) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u B. Braun de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, contracten te verwerken, uw legitieme zakelijke belangen te beschermen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken.

B. Braun gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • U stalen, aanbiedingen, producten en informatie op te sturen;
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • U op uw vraag in te schrijven voor wedstrijden, programma’s of aanbiedingen;
 • U andere diensten uit het aanbod te leveren;
 • Uw betalingen van aankopen of andere diensten te verwerken;
 • Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;
 • U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke aanbiedingen en informatie te bezorgen over de producten en diensten van B. Braun;
 • U advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses;
 • Het gebruik van producten, diensten en websites te analyseren;
 • Enquêtes uit te voeren op de B. Braun websites;
 • Na te gaan hoe u de B. Braun website hebt leren kennen;
 • Na te gaan of de B. Braun reclame doeltreffend is;
 • De algemene bedrijfsvoorwaarden toe te passen en andere administratieve bedrijfshandelingen uit te voeren.

Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Uw toestemming kan in verschillende gevallen vereist zijn:

 • Voor het ontvangen van nieuwsbrieven (zie sectie 15 voor meer informatie)
 • Toezending van monsters, bonussen, producten en informatie
 • Aanmelden voor prijsvragen, programma's of aanbiedingen op uw verzoek leveren van andere diensten die wij u hebben aangeboden
 • Enquêtes op onze websites
 • Het ontwikkelen en aanbieden van reclame die op uw interesses is afgestemd
 • Contact opnemen via onze contactformulieren (zie sectie 15 voor meer informatie)

Uw gegevens worden door B. Braun bewaard zolang als nodig is voor bepaalde doeleinden. Bijgevolg worden uw gegevens verwijderd door B. Braun indien en wanneer:

 • De relevante wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer bestaat
 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer bestaat,
 • U uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt,
 • Een wettelijke verplichting het noodzakelijk maakt om ze te wissen, of
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Tenzij er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn. B. Braun mag uw gegevens pas wissen als deze bewaartermijnen zijn verstreken.

Dit geldt niet voor gegevens waarvan het wissen een onevenredige inspanning zou vergen. In gevallen als deze wordt B. Braun geacht een gerechtvaardigd belang te hebben in de zin van artikel 6 (1) lit. f GDPR om uw gegevens op te slaan.

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers elke toegang tijdelijk op in een logbestand. De volgende gegevens worden vastgelegd en verwerkt tot ze automatisch worden verwijderd:

 • Geanonimiseerd IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdzone
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Besturingssysteem en de interface
 • Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Naam en URL van de opgehaalde gegevens, inhoud van het verzoek
 • Rapport of het ophalen succesvol was
 • Website vanwaar de toegang plaatsvindt
 • Naam van uw internetprovider

 

Wanneer deze website louter voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, verzamelt B. Braun enkel de persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven en het gebruik ervan mogelijk te maken (tot stand brengen van de verbinding), voor de veiligheid en stabiliteit van het systeem, voor de technische administratie van de netwerkinfrastructuur en om de website te optimaliseren. De wettelijke basis hiervoor is een gerechtvaardigd belang van B. Braun (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van de gegevens, houd er dan rekening mee dat u mogelijk slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van onze diensten.

Deze persoonsgegevens worden niet verder verwerkt dan de hierboven aangegeven gevallen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verdere verwerking. (voor meer informatie, zie dit Privacybeleid onder "Toestemming").

We maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming volgens Art. 22GDPR om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren. Mochten we deze methoden in individuele gevallen gebruiken, dan zullen we u hierover apart informeren wanneer dit wettelijk verplicht is.

We gebruiken geautomatiseerde methoden om uw gegevens gedeeltelijk te verwerken met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken profilering bijvoorbeeld om producten aan te bieden die u mogelijk interesseren.

In het kader van onze zakelijke relatie bent u verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om de betreffende zakelijke relatie aan te gaan en uit te voeren en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die eraan verbonden zijn of die wij wettelijk verplicht zijn om te verzamelen.  Zonder deze gegevens zijn wij over het algemeen niet in staat om de zakelijke relatie met u aan te gaan en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Met betrekking tot B. Braun hebt u onder meer het recht om:

 • Te weten dat de site gegevens over u opslaat;
 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
 • Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.

Op uw vraag zal B. Braun u schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke. B. Braun heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar B. Braun geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). B. Braun vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te geven aan derden.

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico's die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer B. Braun u een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

Wij geven uw gegevens alleen door aan landen buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (derde landen) in de mate dat

 • Het noodzakelijk is om uw bestellingen uit te voeren,
 • Het wettelijk verplicht is of
 • U ons uw toestemming heeft gegeven.

 

Voor zover wij uw gegevens doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie, gebeurt dit in overeenstemming met de GDPR. Daarbuiten geven we alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gegevens door, in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie.

In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners waarvan het hoofdkantoor, de moedermaatschappij of onderaannemers zich in een derde land bevinden. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als de Europese Commissie heeft besloten dat er in een derde land een passend beschermingsniveau bestaat (art. 45 GDPR), er passende waarborgen worden geboden (bijv. door de Europese Commissie uitgevaardigde standaardcontractbepalingen) en er afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn voor u als betrokkene. We hebben de naleving van de GDPR en haar vereisten contractueel geregeld met de dienstverleners.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden (d.w.z. buiten de B. Braun Groep), tenzij u ons hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Uitgesloten van deze bepaling is het doorsturen naar servicepartners, zoals bijvoorbeeld pakketdienstverleners of expediteurs, indien de doorgifte noodzakelijk is voor de orderverwerking of levering van de goederen

De logistieke dienstverleners ontvangen de gegevens die nodig zijn voor de levering voor eigen gebruik. We beperken de doorgegeven gegevens tot het noodzakelijke.

Daarnaast zijn er andere dienstverleners betrokken, zoals IT-dienstverleners of de hosting dienstverlener voor de website. Deze bedrijven werken voor B. Braun in het kader van de zogenaamde verwerking in opdracht. Braun en mogen persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies. B. Braun heeft deze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en houdt toezicht op deze bedrijven.

Verder is uitgesloten de overdracht van gegevens voor het beheer van bestellingen, de levering van goederen of diensten, en voor boekhoudkundige doeleinden binnen de B. Braun Groep. Om de gegevens over te dragen, kunnen ze worden opgeslagen in de cloudapplicatie salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA ("Salesforce") (zie sectie 15). Verder worden er zonder uw toestemming geen gegevens doorgegeven aan derden. In al deze gevallen worden de gegevens overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese bepalingen inzake gegevensbescherming; de reikwijdte van de overgedragen gegevens wordt beperkt tot het noodzakelijke minimum.

B. Braun heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina's (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL - Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres bij B. Braun opgeslagen. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft B. Braun ook uw adres nodig. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op uw vraag de nieuwsbrief toe te sturen. Ze worden door B. Braun niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stuurt B. Braun u steeds een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat u de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).

U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via onze website.

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, slaan we uw gegevens op, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, om uw vraag te verwerken en in het geval van eventuele vervolgvragen. We delen deze gegevens niet met anderen zonder uw toestemming. De gegevens die in deze context ontstaan, worden verwijderd zodra de opslag ervan niet langer noodzakelijk is, of de verwerking ervan wordt beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen gelden.

Door ons uw toestemming te geven wanneer u contact met ons opneemt via ons formulier, hebt u ervoor gekozen om geïnformeerd te worden over toekomstige aanbiedingen en producten (bijv. nieuwsbrieven, formulieren, enz.) van de B. Braun Groep. In deze context kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten aan een contractueel gebonden en zorgvuldig geselecteerde dienstverlener. Het niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten kan niet vergeleken worden met de Europese normen, waardoor een adequaat niveau van gegevensbescherming niet te allen tijde gegarandeerd kan worden. Om de veiligheid van uw gegevens zo goed mogelijk te garanderen, neemt B. Braun de nodige beschermingsmaatregelen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld overgebracht naar de Verenigde Staten in overeenstemming met het principe van doelbinding en dataminimalisatie met als resultaat dat alleen de informatie die absoluut noodzakelijk is en door u is verstrekt, wordt opgeslagen.

Gebruik van de Salesforce Marketing Cloud

We gebruiken de remarketingfuncties van de Salesforce Marketing Cloud van de serviceprovider salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten ("Salesforce"). Als u toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen en onze website bezoekt via een nieuwsbrief, worden er webbakens gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze nieuwsbrieven bijhouden, bijvoorbeeld of u een e-mail hebt geopend of welk deel van de nieuwsbrief bijzonder interessant was.

Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de trackingmethoden "E-mail Open Tracking" en "E-mail Link Tracking".

E-mail openen bijhouden: hier wordt bijgehouden of u de nieuwsbrief hebt geopend via de 1x1 pixel in de hieronder beschreven HTML-template.

E-mailkoppeling bijhouden: Hier wordt bijgehouden of er op een koppeling in de e-mail is geklikt (doorklikken). Hiervoor worden de links door de Marketing Cloud omgezet in traceerbare links.

Salesforce gebruikt zogenaamde webbakens in het merendeel van de verzonden e-mails. Webbakens(ook wel Clear GIF's of tracking pixels genoemd) zijn kleine afbeeldingen (GIF-bestanden van ongeveer 1×1) die onder andere worden gebruikt op websites of in HTML-e-mails. Webbakens vervullen soortgelijke functies als cookies, maar zijn niet merkbaar voor de gebruiker. Webbakens kunnen met name worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de vraag of de e-mail is geopend en of het systeem van de gebruiker HTML-e-mails kan ontvangen. Via de web beacon worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

Als u geen e-mailberichten met webbakens wilt ontvangen, kunt u uw e-mails ook in tekstformaat (niet in HTML-formaat) ontvangen door de juiste instellingen in uw e-mailclient te wijzigen en de ontvangst van e-mails in HTML-formaat te blokkeren.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die B. Braun verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van B. Braun verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. B. Braun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van B. Braun verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard. Ze veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies (zogenaamde "functionele cookies", bijv. voor taalinstellingen en bestelprocessen) zijn absoluut noodzakelijk om essentiële functies van de website te waarborgen. Zonder deze cookies kun je kun je de website niet optimaal gebruiken.

Er zijn twee verschillende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies: de meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "tijdelijke cookies", met name "sessiecookies". Deze cookies worden na afloop van je bezoek automatisch gewist. Ze stellen ons in staat jouw browser te herkennen wanneer je binnen dezelfde sessie terugkeert naar onze website.
 • Permanente cookies: andere cookies, zogenaamde "permanente cookies", worden pas na een vooraf bepaalde periode (die varieert afhankelijk van het type cookie) automatisch van je apparaat verwijderd.

 

Je kunt de browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over: 

 • Het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat.
 • De acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of cookies in het algemeen uitsluit.
 • De automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert.

 

Als je het gebruik van cookies weigert (een mogelijke instelling in je browser), is het gebruik van onze website (onder bepaalde omstandigheden beperkt) nog steeds mogelijk. Meer informatie over de tools van derden die wij gebruiken en gedetailleerde cookie-informatie daarover vind je in onze "Cookie-instellingen" in de footer van deze website. Je kunt deze zien als je naar beneden scrolt tot het einde van de pagina. Via de cookie-instellingen kun je ook jouw persoonlijke instellingen met betrekking tot het opslaan van cookies wijzigen.

Adobe Analytics wordt gebruikt op deze website. Het is een web-based uitrusting van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") voor het meten van het gebruik van een website. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies. Als de informatie over het gebruik van de website die wordt gegenereerd door de cookie wordt verzonden naar een Adobe-server, zorgen de standaardinstellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór de geolocalisatie, en wordt vervangen door een generieke IP-adres voor het wordt opgeslagen. Adobe maakt gebruik van deze informatie voor de rekening van de beheerder van deze website om het gebruik van deze website door de gebruiker door te lichten, verslagen op te stellen over de website-activiteit en voor het uitvoeren van aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Adobe Analytics is niet gecombineerd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw navigatie-instellingen te configureren. Echter vestigen wij uw aandacht op het feit dat u, in dit geval, mogelijks niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruik maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking ervan, naar Adobe worden verstuurd door uw privacyparameters bij te stellen op de Adobe website. We hebben een contract gesloten met Adobe waarbij de verwerking van de gegevens en het gebruik van Adobe Analytics worden voltooid conform de aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt B. Braun soms inhoud door derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van YouTube-video's, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina's, of sociale mediaknoppen, zoals de knop 'Delen' van Facebook.

Wanneer u zich op een B. Braun pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in uw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat u de B. Braun website hebt bezocht, zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk of als u niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of u al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als u op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als u de B. Braun website gebruikt terwijl u aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot uw websitebezoek gekoppeld worden aan uw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als u lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet u zich eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór u de B. Braun website bezoekt.

Wanneer u een van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop 'Opmerking plaatsen' of 'Delen'), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor uw contacten.

B. Braun heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.

U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

Indien u ons extranet gebruikt, moet u bepaalde persoonsgegevens invoeren die wij verwerken en opslaan om de diensten die wij aanbieden op uw behoeften af te stemmen. U kunt uw gegevens op elk moment beheren in de rubriek 'Mijn profiel'. Als u uw profiel wenst te verwijderen, moet u ons via mybbraun@bbraun.com informeren, aangezien u door uw gegevens te verwijderen niet langer toegang zult hebben tot het extranet.

22.1 Interactie met experts

U kunt via het extranet communiceren en netwerken met medewerkers van B. Braun. U zult nieuwe informatie in het kader van uw zakelijke netwerk met medewerkers van B. Braun ontvangen via e-mailberichten naar het adres dat u hebt opgegeven.
 

22.2 Logbestanden

Gelieve te noteren dat naast de gegevens die u invoert ook het IP-adres van waaruit u ons extranet bezoekt wordt opgeslagen. Dit IP-adres kan worden gebruikt als bewijsmateriaal of om aanspraken te staven. De gegevens van het IP-adres worden niet verder verwerkt; de registratie gebeurt uitsluitend preventief. Tijdens de verwerking wordt bovendien verzekerd dat er geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot een specifieke gebruiker van het extranet.
 

22.3 Toegang tot informatie en e-mailnotificaties

Na de geslaagde identificatie en registratie zult u toegang krijgen tot My B. Braun en diverse informatie, documenten en toepassingen. 

U zult op My B. Braun gratis e-mailberichten aangeboden krijgen. Met dat doel moet u een e-mailadres opgeven dat uitsluitend door u wordt gebruikt, of een e-mailadres dat aan u persoonlijk toegewezen is om alleen door u voor de ontvangst van deze e-mails te worden gebruikt. U mag geen andere e-mailadressen opgeven en zeker geen adressen van derden. Door dit e-mailadres op te geven, verklaart u dat u de verwerking van deze gegevens aanvaardt.  Het is ook mogelijk om deze e-maildiensten te deactiveren. In geval van technische of andere problemen is technische ondersteuning bij de deactivering beschikbaar voor de gebruikers op het adres mybbraun@bbraun.com.
 

22.4 Wissen van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens slechts zolang als nodig of toegelaten volgens de wettelijke bepalingen en/of in het kader van onze zakelijke relatie. Daarna wordt al uw persoonlijke informatie verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijk bewaartermijnen bestaan die de verwijdering verbieden.

U kunt deze privacyverklaring op iedere B. Braun website bekijken en afdrukken door op de link 'Privacyverklaring' te klikken.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken voor gegevensbescherming. Zij helpen u ook verder met uw vragen, verzoeken of klachten:

B. Braun Medical N.V. /S.A.
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
Lambroekstraat 5b
BE - 1831 Diegem
compliance.bnl@bbraun.com

Op uw verzoek zal B. Braun u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

 

Gebruik van Friendly Captcha

Om contactformulieren op onze website te beschermen tegen spam en misbruik, gebruiken we de service "Friendly Captcha" van Friendly Captcha GmbH (Duitsland). Met deze service onderscheiden we of de verzonden contactformulieren zijn ingevuld door mensen (natuurlijke personen c.q. eindgebruikers) of door bots.

De tool "Friendly Captcha" voorkomt geautomatiseerde en onrechtmatige verzoeken door bots middels kunstmatige intelligentie. Jouw IP-adres wordt vastgelegd door Friendly Captcha die met verwerking van deze gegevens een bevestiging stuurt naar de server dat je een ‘natuurlijk’ persoon bent en geen bot.

Friendly Captcha  bewaart in dit proces de volgende gegevens:

 • Het IP-adres van de aanvragende computer (geanonimiseerd via one-way hashing)
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Geanonimiseerde teller per IP-adres om de cryptografische taken te controleren
 • Website van waaruit de toegang plaatsvond (verwijzende URL)

 

Ga voor meer informatie over deze gegevensverwerking naar de Friendly Captcha-website: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B-tool ter ondersteuning voor sales en marketing. Het wordt beheerd door Lead Forensics, UK Headquarters, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, VK.

De Lead Forensics-tool gebruikt een trackingcode voor het identificeren van bedrijven die onze websites bezoeken op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Lead Forensics kan geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie de website heeft bezocht. De gegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Wanneer er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling geanonimiseerd. De informatie die wordt gegenereerd door de Lead Forensics-trackingcode wordt verzonden naar de Lead Forensics-tool en verwerkt en opgeslagen in het VK in een beveiligde omgeving.

De Lead Forensics-tool geeft ons geen IP-adressen, dan wel persoonsgegevens. Het geeft ons alleen informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die ze bezoeken. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze website analyseren en eventueel contact opnemen met bedrijven over hun ervaring of voor verkoopdoeleinden. Om als internationaal bedrijf de beste service te kunnen garanderen, geven wij deze gegevens voor zover nodig door aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Buiten dit doel is er geen overdracht van persoonlijke informatie aan derden.

We plaatsen Google Ads advertenties om onze producten onder de aandacht te brengen. . We gebruiken "Google Conversion Tracking", een dienst van Google Inc (VS). Deze advertenties worden weergegeven wanneer gebruikers zoekopdrachten invoeren op websites van het advertentienetwerk van Google. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoektermen. We gebruiken cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. 

Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, wordt er door Google een cookie op de computer van de gebruiker geplaatst. Meer informatie over de gebruikte cookietechnologie is ook te vinden in de informatie van Google over websitestatistieken en het privacybeleid.

Met behulp van deze technologie worden Google en B. Braun op de hoogte gebracht wanneer een gebruiker op een advertentie klikt en wordt doorverwezen naar onze websites. De informatie die in deze context wordt verkregen, wordt uitsluitend gebruikt voor statistische analyse om de advertenties te optimaliseren. We ontvangen geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert. De statistieken die Google ons verstrekt, bevatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of ze zijn doorgestuurd naar een pagina op onze website die is voorzien van een conversietag. Deze statistieken stellen ons in staat om te begrijpen welke zoektermen het vaakst leidden tot klikken op onze advertenties en welke advertenties ertoe leidden dat een gebruiker het contactformulier invulde.

U kunt het opslaan van de cookie die nodig is voor deze technologieën bijvoorbeeld voorkomen via de instellingen van uw browser. In dat geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

U hebt ook de mogelijkheid om de soorten Google-advertenties te selecteren of op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren via de advertentie-instelling. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door derden via de uitschakeltool van het Network Advertising Initiative. Zie: http://www.networkadvertising.org/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/

B. Braun en Google ontvangen echter nog steeds statistische informatie over hoeveel gebruikers deze website hebben bezocht en wanneer. Als u niet in deze statistieken opgenomen wilt worden, kunt u dit voorkomen door extra programma's voor uw browser te gebruiken (bijv. de Ghostery add-on).

Geldig vanaf: 19/03/2018