Algemene voorwaarden  B. Braun Medical N.V. 

Algemene voorwaarden van B. Braun Medical N.V./S.A., gevestigd te Lambroekstraat 5B in 1831 Diegem, waarin geregeld binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten. 

Artikel 1 - Levering

1.1   De huidige levering geschiedt en wordt aangenomen aan de volgende voorwaarden, die strikt in acht dienen genomen te worden:
a. Alle bestellingen worden aanvaard in de mate waarin de goederen beschikbaar zijn en de koper instemt met de hier gestipuleerde algemene verkoopvoorwaarden.
b. Een expliciete aanvaarding door het Management van B. Braun Medical N.V./S.A. kan vereist zijn voor bestellingen die door de vertegenwoordigers opgenomen werden, zowel wat hoeveelheden als prijzen betreft.

Artikel 2 - Prijzen

2.1  Alle prijzen van B. Braun Medical N.V./S.A. zijn nettoprijzen. Bij elke bestelling onder de 150,-€ (excl. BTW) wordt de koper een bedrag van 25,-€ (excl. BTW) aangerekend voor transport- en administratiekosten. Levering tegen terugbetaling kan eveneens overwogen worden.
2.2  De prijzen voorkomend op de prijslijsten, catalogi, folders en andere publiciteit, worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen schommelen. De prijs vermeld op de factuur moet als verkoopprijs worden beschouwd. Eventuele prijsverschillen vormen geen grondslag voor de verbreking van de bestelling door de koper.

Artikel 3 - Transport en inspectie

3.1  De goederen worden op hun deugdelijkheid nagekeken voor ze de magazijnen verlaten. Het vervoer geschiedt dus op risico van de koper. Door het in ontvangst nemen van de goederen worden zij beschouwd als definitief aanvaard door de klant.
3.2  Bij verborgen gebreken moet elke klacht binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen aan de contactpersoon bij B. Braun Medical N.V./S.A. (i.e. Product Specialist) of aan de klantendienst worden betekend.

Artikel 4 - Betaling

4.1  De facturen van B. Braun Medical N.V./S.A. zijn steeds te betalen aan de maatschappelijke zetel te Diegem. Van deze regel kan slechts worden afgeweken na een schriftelijk akkoord dat heel strikt zal geïnterpreteerd worden. Het uitgeven van wissels of kwijtschriften zal in geen enkel geval afbreuk doen aan deze bepalingen.
4.2  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, zijn de facturen van B. Braun Medical N.V./S.A. netto betaalbaar 60 dagen na de factuurdatum aan de maatschappelijke zetel te Diegem. Indien op de laatste dag van de maand die volgt op de facturatiemaand geen betaling werd uitgevoerd, zullen verwijlintresten van 1 % per maand worden aangerekend op het totaal bedrag van de onbetaald gebleven facturen. Deze interest zal worden opgeëist zonder voorafgaande verwittiging en uitsluitend omwille van het verstrijken van de betalingstermijn.
4.3  Daarenboven is in bovenstaand geval, bij wijze van forfaitaire vergoeding, een onherroepelijke toeslag ten belope van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,-€, aan de verkoper verschuldigd als compensatie voor het opgelopen verlies ingevolge de stijging van de algemene kosten.
4.4  De vertegenwoordigers van B. Braun Medical N.V./S.A., noch de agenten zijn gemachtigd de bedragen van desbetreffende facturen te innen. Zij zijn niet gemachtigd voor de vennootschap verbintenissen aan te gaan.

Artikel 5 - Solvabiliteit

5.1  Indien de solvabiliteit van de koper vermindert, eigent B. Braun Medical N.V./S.A. zich het recht toe waarborgen van de koper te eisen om het naleven van de overeenkomst te verzekeren, zelfs indien deze overeenkomst al gedeeltelijk werd uitgevoerd. Indien de koper dit weigert, zal B. Braun Medical N.V./S.A. rechtsgeldig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunnen opzeggen.
5.2  B. Braun Medical N.V./S.A. heeft als enige beslissingsbevoegdheid voor het al dan niet toepassen van de bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 6 - Geschillen

6.1  Elk geschil boven de 1.859,20.-€ valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, met uitsluiting van alle andere jurisdicties.
6.2  Voor geschillen tot 1.859,20.-€ is enkel de vrederechter van Zaventem bevoegd.

Versie 2020 1.0