Algemene gebruiksvoorwaarden

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze internetpagina's vindt u algemene informatie over B. Braun en over B. Braun haar producten en diensten. Deze pagina's geven geen gespecialiseerd advies of instructies over de producten en diensten die B. Braun verkoopt. Hebt u specifieke vragen over producten en diensten, neem dan rechtstreeks contact op met B. Braun.

Deze internetpagina's bevatten productgegevens bestemd voor een breed publiek. Ze kunnen dan ook productgegevens of -informatie bevatten die in uw land niet toegankelijk of niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk als de geraadpleegde informatie niet voldoet aan de wettelijke procedures, voorschriften of registratie, of aan de juridische gebruiken in het land waar u woont.

B. Braun doet er alles aan om u steeds correcte en actuele informatie aan te bieden. B. Braun kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door deze informatie. B. Braun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, over de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die verstrekt wordt of waarnaar verwezen wordt. Het gebruik van deze internetpagina's en alle andere (gelinkte) pagina’s en hun inhoud, gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

B. Braun noch enige andere partij betrokken bij het maken, opstellen, ontwerpen of onderhouden van de volledige website of een gedeelte ervan, of van de pagina's of de inhoud waarnaar verwezen wordt, is op enige wijze aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, of schade al dan niet door schuld die veroorzaakt zou worden door het raadplegen, gebruiken of niet kunnen gebruiken van de B. Braun website of van de informatie waarnaar wordt gelinkt. Vooraleer gebruikers B. Braun producten gebruiken of aanbrengen, moeten ze steeds de meegeleverde gebruikersinformatie raadplegen.

Deze internetpagina's bevatten ook informatie van derden en links naar andere internetpagina's. Waar mogelijk heeft B. Braun dit zo goed mogelijk aangegeven. B. Braun kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie verstrekt door derden.

Alle afbeeldingen en gegevens op deze internetpagina's, voor zover deze reproduceerbaar zijn, zijn beschermd door auteursrechten of door andere industriële eigendomsrechten. Alle productnamen, op deze internetpagina's geschreven in hoofdletters of op een andere manier aangegeven, zijn handelsmerken van het B. Braun concern. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B. Braun gebruikt of gereproduceerd worden.

B. Braun behoudt zich het recht om de inhoud van deze internetpagina's zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. B. braun kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun (Extranet)

Onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle aangemelde gebruikers van de website:

De volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun zijn van toepassing op uw gebruik van het klantenportaal My B. Braun (hierna 'My B. Braun') van B. Braun Melsungen AG (hierna 'B. Braun'):

Door tijdens de eerste aanmelding op My B. Braun de Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat u een gebruiksovereenkomst aan met B. Braun en aanvaardt u de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van My B. Braun. Afwijkende voorwaarden van de gebruiker die in strijd zijn met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing.

De huidige gemachtigde vertegenwoordigers van B. Braun en hun contactadressen zijn te vinden in de imprint van My B. Braun.

De groep B. Braun (de groep B. Braun omvat alle ondernemingen die direct of indirect met elkaar verbonden zijn via een meerderheid van de aandelen of stemrechten, hierna 'groep B. Braun') verstrekt informatie, toepassingen en documenten bij wijze van dienst aan u als gebruiker van My B. Braun en geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de medewerkers van B. Braun. 

Essentiële functies van My B. Braun: 

 • My B. Braun verstrekt informatie en documenten in digitale vorm met betrekking tot de producten, therapeutische domeinen en algemene diensten van de groep B. Braun.
 • My B. Braun geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks met medewerkers van B. Braun te communiceren.
 • Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. B. Braun behoudt zich het recht voor om advertenties op My B. Braun te plaatsen, met inbegrip van banneradvertenties. 

De toegang tot My B. Braun is uitsluitend voorbehouden voor personen van 18 jaar en ouder met rechtsbekwaamheid. Uw gebruik van de onlinediensten wordt geauthenticeerd met een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord dat u tijdens de registratie zelf invoert.

3.1 Totstandkoming van het contract

Het contract voor het gebruik van My B. Braun en de aangeboden toepassingen en informatie komt tot stand door uw registratie op My B. Braun en uw aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun en de bepalingen omtrent gegevensbescherming (privacyverklaring).

3.2 Recht op herroeping

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van reden binnen de veertien dagen te herroepen.

De uiterste datum voor herroeping is veertien dagen vanaf de dag waarop het contract tot stand komt.

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping moet u ons informeren (gelieve het overeenkomstige adres op te geven) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per gewone post verstuurde brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het hier opgenomen modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht instuurt voor de herroepingstermijn verstrijkt.

Herroeping – gevolgen

Als u dit contract herroept, moeten wij alle van u ontvangen betalingen aan u terugstorten, met inbegrip van de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten vanwege het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons voorgestelde meest redelijk geprijsde standaard levering), onverwijld en niet langer dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij uw kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen. Wij zullen voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gekozen, tenzij u expliciet een ander betaalmiddel aanvaardt; er zullen u nooit kosten voor de terugbetaling worden aangerekend.

Herroeping – modelformulier

Als u het contract wenst te herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen.

 • Aan [de ondernemer voegt hier zijn naam, adres en indien van toepassing faxnummer en e-mailadres in]:
 • Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de afnemer(s)
 • Adres van de afnemer(s)
 • Handtekening van de afnemer(s) (alleen voor een kennisgeving op papier)
 • Datum
   

3.3 Identificatie, registratie en toegang tot My B. Braun 

Het gebruik van het dienstenaanbod vereist de voorafgaande registratie van de gebruiker bij My B. Braun, de aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun en de toewijzing van een persoonlijk wachtwoord. 

De gebruiker bevestigt bovendien dat de gegevens die hij of zij in het gebruikersprofiel verstrekt, in het bijzonder voornaam, naam, adres, bedrijf en e-mailadres, waar en correct zijn. De gebruiker moet elke wijziging van zijn of haar gegevens onmiddellijk melden. Het recht om de diensten via My B. Braun te gebruiken zal automatisch vervallen na een overtreding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun of indien B. Braun het recht naar eigen goeddunken intrekt. Een dergelijke intrekking kan gebeuren zonder opgave van reden.

 

3.4 Gebruik van de toegangsgegevens en toegang tot My B. Braun

De toegangsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de relevante gebruiker. De gebruiker mag de gegevens en in het bijzonder zijn of haar wachtwoord niet doorgeven aan derden, met inbegrip van familieleden of collega's. De gebruiker is verplicht om de toegangsgegevens en in het bijzonder het wachtwoord altijd geheim te houden en de ongeoorloofde toegang tot My B. Braun door derden te voorkomen. Indien de gebruiker een vorm van misbruik van de toegangsgegevens vaststelt of zelfs maar vermoedt, moet hij of zij B. Braun onmiddellijk informeren. In het geval van misbruik of vermoedelijk misbruik kan B. Braun de toegang tot My B. Braun onmiddellijk blokkeren. De gebruiker is aansprakelijk voor alle gevolgen van het gebruik door derden voor zover hij of zij verantwoordelijk is voor het misbruik van toegangsgegevens. De gebruiker is in het bijzonder aansprakelijk voor het misbruik indien hij of zij door nalatigheid het ongeoorloofde gebruik van de toegangsgegevens mogelijk heeft gemaakt. De aansprakelijkheid zal pas stoppen wanneer de gebruiker B. Braun schriftelijk (zie colofon voor contactgegevens) over het ongeoorloofde gebruik informeert en zijn of haar wachtwoord indien nodig heeft gewijzigd.

3.5. Einde en intrekking van de toegangsmachtiging

B. Braun behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de toegangsgegevens van de gebruiker tijdelijk of blijvend te blokkeren in het geval van een overtreding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun, in het bijzonder het gebruik van valse gegevens in het gebruikersprofiel, het ongeoorloofd doorgeven van toegangsgegevens, met name het wachtwoord, en/of misbruik van My B. Braun. Verder kan B. Braun ook de toegang van de gebruiker met onmiddellijke ingang of met een passende opzegtermijn definitief intrekken en de contractuele relatie uitzonderlijk en zonder kennisgeving beëindigen.
 

3.6 Diensten, e-maildiensten

3.6.1 Toegang tot informatie

Na de geslaagde identificatie en registratie heeft de gebruiker toegang tot My B. Braun en diverse gegevens, documenten en toepassingen. 

3.6.2 E-mailberichten

De gebruiker krijgt op My B. Braun gratis e-mailberichten aangeboden. De gebruiker moet een e-mailadres opgeven dat alleen door hem of haar wordt gebruikt, of een e-mailadres dat hem of haar persoonlijk toegewezen is voor de ontvangst van deze e-mail. De gebruiker mag geen andere e-mailadressen opgeven en zeker geen adressen van derden. 

Het is ook mogelijk om deze e-maildiensten te deactiveren. In geval van technische of andere problemen is technische ondersteuning bij de deactivering beschikbaar voor de gebruikers op het adres mybbraun@bbraun.com.

4.1 Vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens

Uw toegangsgegevens zijn uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik van het aanbod bedoeld en moeten vertrouwelijk worden behandeld.
 

4.2 Doel van het gebruik

Het doel van het gebruik van of de deelname aan de fora en de andere diensten is beperkt tot de uitwisseling van meningen en ervaringen met medewerkers van B. Braun of, in individuele gebruikersgroepen, met andere geregistreerde gebruikers.
 

4.3 Online plaatsen van materiaal door de gebruiker

In het bijzonder in het kader van de deelname aan fora of gezamenlijke projectruimten kunnen klanten ook eigen materiaal (zoals foto's, teksten enz.) uploaden naar My B. Braun. De klanten zijn als enigen verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal. De klanten vrijwaren B. Braun en zijn medewerkers hierbij tegen elke vordering van derden, in het bijzonder wegens inbreuken op auteursrechten, rechten op geregistreerde ontwerpen, handelsmerken en/of persoonlijke rechten in verband met hun materiaal. De klanten verklaren bovendien dat de inhoud van het materiaal niet onwettig is en in het bijzonder geen inbreuk vormt op het strafrecht. B. Braun behoudt zich het recht voor om het online plaatsen van uw materiaal te onderbreken of om materiaal dat reeds online beschikbaar is te verwijderen indien een vermoeden bestaat van een inbreuk op de rechten van derden of een overtreding van de wet, in het bijzonder het strafrecht. B. Braun heeft geen enkele verplichting tegenover de klanten om hun materiaal op dergelijke overtredingen of anderszins te inspecteren.

Onverminderd de bovenstaande bepalingen behoudt B. Braun zich het recht voor om uw materiaal te verwijderen na een door B. Braun bepaalde redelijke termijn.

Het ontwerp van My B. Braun en de teksten, afbeeldingen, grafieken, lay-outs, geluiden, animaties, video's en databases die het portaal bevat, worden beschermd door het auteursrecht en andere wetten die het intellectuele-eigendomsrecht beschermen. Tenzij anders vermeld, komen deze rechten B. Braun of de groep B. Braun toe. Het aanbod van My B. Braun mag niet worden opgevat als het verlenen van expliciete of impliciete rechten door licentie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aanspraak op auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van B. Braun, de groep B. Braun of derden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gegevens en informatie die voor hem of haar relevant zijn regelmatig te beschermen tegen verlies, beschadiging of wijziging, op een technisch niveau dat overeenkomt met het belang van de gegevens.

Alle informatie die op of in verband met My B. Braun wordt verstrekt, is eigendom van B. Braun of de groep B. Braun. De gebruiker maakt dergelijke informatie niet aan derden bekend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B. Braun. 

De gebruiker houdt alle vertrouwelijke informatie die hij of zij volgens of in verband met deze Overeenkomst ontvangt van de andere partij strikt geheim. Dit geldt niet voor informatie die langs andere kanalen beschikbaar is of indien de andere partij schriftelijk instemt met de bekendmaking. Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft hoe dan ook na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

B. Braun bewaart deze Gebruiksvoorwaarden en de in het klantenprofiel opgegeven persoonsgegevens met het oog op de technische toewijzing van uw contactpartners bij de groep B. Braun en de op doelgroepen gerichte verstrekking van informatie. Meer informatie over de verwerking van de klantgegevens is te vinden in het Privacybeleid.

B. Braun streeft ernaar om My B. Braun zonder onderbreking beschikbaar te maken en een foutloze communicatie mogelijk te maken. Dit kan echter niet worden gegarandeerd, onder meer wegens de aard van het internet. De toegang van de klanten kan af en toe worden onderbroken of beperkt met het oog op reparatie, onderhoud of de toevoeging van nieuwe functies of diensten. B. Braun streeft ernaar om de frequentie en de duur van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen zo gering mogelijk te houden.

B. Braun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van My B. Braun volgens deze Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun, of op elke andere rechtsgrond, meer bepaald maar niet beperkt tot aansprakelijkheid:

 • voor de accuraatheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de sites of de op My B. Braun gepubliceerde informatie;
 • voor het gebruik van de op My B. Braun beschikbaar gestelde data en documenten;
 • voor de afwezigheid van virussen op het volledige My B. Braun-portaal.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid hebben in het bijzonder maar niet uitsluitend betrekking op directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, meer bepaald voor het verlies van winsten of baten, ook als gevolg van het verlies van gegevens of andere storingen die optreden als gevolg van het gebruik van diensten op My B. Braun, van tijdelijke beperkingen of onderbrekingen van de toegang tot My B. Braun.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van kwaad opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van bewust opzet door vertegenwoordigers of agenten van B. Braun, of in geval van een schending van fundamentele contractuele verplichtingen. Indien B. Braun wordt beschuldigd van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorspelbare, typisch voorkomende schade. De aansprakelijkheid voor schuldige aantasting van leven, lichaam of gezondheid en de wettelijke aansprakelijkheid volgens de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid blijven bestaan.

B. Braun behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun op elk ogenblik en zonder opgave van reden te wijzigen. De wijzigingen worden aan de gebruikers gemeld via My B. Braun. De gebruiker moet de wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun aanvaarden. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen, heeft elke partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De gebruiker moet hiertoe een bericht sturen naar de groep B. Braun (mybbraun@bbraun.com). Indien de gebruiker binnen de vier (4) weken na de kennisgeving geen bezwaar heeft gemaakt en de wijzigingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun niet heeft aanvaard, heeft B. Braun het recht om de toegang tot My B. Braun te blokkeren.

De mogelijkheid om de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun te wijzigen geldt evenwel niet voor wijzigingen die de bestaande inhoud en de scope van de vrijwillige dienstverlening van B. Braun ten nadele van de gebruiker beperken en evenmin voor de invoering van nieuwe verplichtingen die voordien niet in de Algemene Gebruiksvoorwaarden My B. Braun waren opgenomen.

Uitgever:

B. Braun Medical N.V.
Vertegenwoordigd door Dhr. Lieven Van De Ven
Gedelegeerd Bestuurder

Green Square
Lambroekstraat 5B
BE-1831 Diegem

+32 (0)2 712 86 50
compliance.bnl@bbraun.com

RPM Brussel
BTW: BE 407.089.994

Deze site wordt gehost door het bedrijf:

B. Braun Melsungen AG
Corporate Communications
Carl-Braun-Str. 1
DE-34212 Melsungen
Germany

+49 (0)56 61 71 0
info@bbraun.com, press@bbraun.com

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van My B. Braun worden beheerst door de bepalingen van het Belgisch recht. Bij gebreke van een minnelijke schikking zal elk geschil over de interpretatie of uitvoering ervan worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten in Brussel.

Elke clausule, afspraak of bepaling in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van My B. Braun die om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare clausule, afspraak of bepaling waarvan de inhoud die van de ongeldige of onafdwingbare clausule, afspraak of bepaling zo dicht mogelijk benadert, en zal geen afbreuk doen aan de geldigheid van deze overeenkomst.

Laatste herziening: maart 2021